Anasayfa Resmi İlanlar MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 7 (YEDİ) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (ŞOFÖR VE YAKIT DAHİL) İŞİ MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
23 | 09 | 2014
Çok Okunanlar
Son Haberler
Arşiv
Ziyaretçilerimiz
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1695
mod_vvisit_counterDün2098
mod_vvisit_counterBu Hafta3793
mod_vvisit_counterBu Ay46323
MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 7 (YEDİ) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (ŞOFÖR VE YAKIT DAHİL) İŞİ MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PDF Yazdır ePosta
Yönetici tarafından yazıldı   
Salı, 20 Kasım 2012 10:49

Bu makale978 kez okunmuştur

MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 7 (YEDİ) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (ŞOFÖR VE YAKIT DAHİL) İŞİ

 MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 7 (YEDİ) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (ŞOFÖR VE YAKIT DAHİL) İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       :              2012/170237

1-İdarenin

 

a) Adresi               :              Muslihittin Mahallesi Hasat Sokak No:3 MERKEZ/MUĞLA

 

b) Telefon ve faks numarası           :              2522141258 - 2522143109

 

c) Elektronik Posta Adresi :              Bu ePosta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi   :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                 :              İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer                :              Muğla

 

c) Süresi                :              İşe başlama tarihinden itibaren 12(On İki) aydır

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                :              Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muslihittin Mah. Hasat Sokak No:3 48000 MUĞLA

 

b) Tarihi ve saati :              12.12.2012 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü taşıt kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1.Kat adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muslihittin Mah. Hasat Sokak No:3 48000 MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BSN:11649 İlan Tarihi:20.11.2012