ATATÜRK’ÜN AYDINLANMA HAREKETLERİNDEN EĞİTİM DEVRİMİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ

ÖNSÖZ
Değerli Muğla Devrim Gazetesi okurları,
17 Nisan 1940'ta kuruluşundan bu yana Köy Enstitüleri ile ilgili olarak çok şeyler yazıldı, çizildi. Bu konuda sayısız makale ve kitap yazıldı. Toplantılar, paneller ve konferanslarda anlatıldı. Olumlu ya da olumsuz birçok eleştiri getirildi. Kuruluşunun 77. ve kapatılışının 63. yılında da KÖY ENSTİTÜLERİ işleyişi, yapısı, ilkeleri ile hala güncelliğini korumaktadır.
Birleşmiş Milletler Örgütü'nün (UNESCO) sadece Türkiye'ye özgü bir eğitim modeli olarak kabul etmesinin ardından UNESCO gelişmekte olan tüm dünya ülkelerine “Köy Enstitüsü Eğitim Modeli”ni önermiştir.
Köy Enstitüleri; yaparak, yaşayarak, iş için ve iş başında eğitim ilkesini temel ilke olarak benimseyip uygulamışlardır. Kayseri – Pınarbaşı – Pazarören Köy Enstitülerinin giriş kapılarının hemen altında “üretmeden tüketmek en büyük ahlaksızlıktır.” sözü bunun bir kanıtıdır.
Gazete Devrimde günlük bölümler halinde yayınlanacak bu yazı dizisinde Köy Enstitüleri ile ilgili bilgiler, Köy Enstitülerinde bizzat okuyup uygulamalarını bizzat yaşayarak mezun olan, yıllarca öğretmenlik görevini sürdürenlerin veya bu konuda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarının yazdığı kitaplardan alınmış gerçek ve doğru bilgilerdir. 
Bu yazı dizisini okumakla KÖY ENSTİTÜLERİ ile ilgili daha doğru ve pozitif bilgilere ulaşmış olacağınızı umuyorum.
* * * 
ATATÜRK'ÜN AYDINLANMA HAREKETLERİNDEN 
EĞİTİM DEVRİMİ 
VE KÖY ENSTİTÜLERİ
BAŞLANGIÇTA EĞİTİMDE DURUM TESPİTİ
Yeni kurulmuş bir T.C. Devletinde 1923 – 1924 yılında;
Ülkede toplam okul sayısı : 5134
Toplam öğretmen sayısı : 12.573
Toplam öğrenci sayısı : 364.428'dir.
Mustafa Kemal Atatürk aydınlanma devriminin başarıya ulaşabilmesi için eğitime önem vermek ve Türkiye'deki eğitimi ulusallaştırmak ve çağdaş düzeye çıkararak yaygınlaştırmak gerektiğinin bilincinde idi. Ulus fertlerinin bilinçlendirilmesi ve yaşam standartlarının geliştirilmesi ancak eğitim ile sağlanabilirdi. Bu nedenle Atatürk yeni ve çağdaş bir toplum yaratmak için birçok alanda devrim hareketlerini başlatmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile başlayıp,
- Öğretim birliği yasası kabulü,
- Medreselerin kapatılması,
- Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması,
- Üniversiteler kurulması, 
- Kadınlara siyasi haklarının verilmesi,
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması,
- Soyadı kanunu çıkarılması,
- Medeni kanunun kabulü,
- Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması,
- Aşar vergisinin kaldırılması,
- Mecellenin (yargılamada İslami kurallara uygun hukuki kararlar verilmesi) kaldırılması, 
- Türk ceza kanunun kabulü ve benzeri birçok alanda devrimler yapıldı.
EĞİTİMDE YENİ ATILIMLAR VE EĞİTİM DEVRİMİ
Eğitim devrimi eğitime yapılan yatırımların pahalı olacağı ve sonuçlara ulaşılması diğer devrimlere göre daha uzun zaman alacağı öngörüsü ışığında tasarlandı. Bu çerçevede Atatürk'ün önderliğinde başlatılan eğitim devrimi üç aşamada gerçekleştirildi:
1. Öğretim Birliği Yasasının oluşturulması
2. Harf Devriminin yapılması
3. Eğitmen kursları ve “Köy Enstitüleri”nin  kurulması
1. Öğretim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu): TBMM'de 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı yasa ile kabul edilmiştir.
Kapsamı: Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının devletin kontrolünde olması ve Milli Eğitim Bakanlığına (o zamanki adı Maarif Vekâleti) bağlanmasıdır. 
Amacı: Resmi olmayan ve kaçak yapılan dini ve tarikat eğitimlerini yasaklayıp, devletin kontrolüne almaktır.
3 Mart 1924 günü TBMM'de aynı gün “öğretim birliği” yasası ile birlikte 431 sayılı kanun ile Hilafet kaldırılmış yani halifelik sona erdirilmiştir. Bunun yasa sonucunda tekkeler ve türbeler kapatıldı. Öğretim birliği yasasına katkı olarak mahalle ilkokulları, tüm ilkokullar, ortaokullar, liseler, Müslüman olmayanların çocuklarının okuduğu azınlık okulları birleştirilerek Ulusal Eğitim bakanlığına bağlandı. Mahalle mekteplerinin ve medreselerin kapatılması bu anlamda eğitimin birleştirilmesi sürecinin bir parçasıdır.
Yine bu yasanın amacı ile koşut bir biçimde okulların uluslaştırılmasına önem verildi. Bu doğrultuda 1929 yılında ortaokullarda ve liselerde okutulan Arapça ve Fransızca dersleri de kaldırıldı.
2.Harf Devrimi: Yeni Türk alfabesinin kabulü 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasa ile kabul edildi.
Okuyup yazmanın çok zor olduğu Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesi ile yazım resmen kaldırılarak “Yeni Türk Alfabesi” harfleri ile okuma ve yazma öğrenilmesinin daha da kolaylaştırılması okuma yazma öğrenmeyi yaygınlaştırmıştır. 1928 yılında harf devrimi başlatılınca Atatürk önderliğinde “millet mektepleri” açıldı. Çıkarılan yönetmelikle 12–45 yaş arasında olan herkese okuma yazma belgesi alma zorunluluğu getirildi. Köylere “gezici millet mektepleri yollanarak, okuma yazma eğitimi çalışmalarına hız verildi.
Eğitim süresi 4 ay olan millet mekteplerine 1928–1965 yılları arasındaki 37 yılda 2.000.000 kişi devam etmiştir. Köylere eğitim götürmek için köylerde “okuma odaları” kurulmuştur.  Bununla birlikte gezici bölge kursları oluşturulmuştur. Harf devrimi çerçevesinde 1929 yılında ilk kez yeni harflerle Türkçe gazete yayımlandı.
Devam edecek
YAZARIN DİĞER YAZILARI