DÜŞÜNCEDEN NEDEN KORKULUR?

DÜŞÜNCEDEN NEDEN KORKULUR?
Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan bir süre
önce: "Nazım Hikmet'i hapiste çürütenler,
Sabahattin Ali'yi katledenler, tek parti
döneminin jakobenleridir. ("seçkin azınlık
devrimcisi, tepeden inmeci, dayatmacı"
denmek isteniyor.) Şiiri, müziği yasaklayan
bir ülkeden, sanatçıları ötekileştirmeyen
yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk."dedi. kafaları kesildi. Çoğu darağacında can verdi
Hemen arkasından Odatv yayınları düşüncesinden dolayı. İnsanlar kıyıma uğratıldı.
yasaklanıp yazarları tutuklanmasaydı "Neler İşkencelerden geçirildi. Bedenler ortadan kaldırıldı. oluyor böyle? Gerçekten demokratik bir Ama düşünceler yok edilemedi. Yok edilmeye ülke olma yolunda önemli bir adım mı çalışıldıkça yandaşı arttı, daha yaygınlaştı, daha atılıyor? Ölmeden bugünleri de mi yakıcı bir silah oldu hedef aldığı güçlüler için. göreceğiz?" diye sevinecektik(?) Gel gör ki Düşünce bireyin özgür olmasını, özgürce
hevesimiz kursağımızda kaldı. düşünmesini sağlayan bir reçetedir. İnsandaki bu
Biz bu sözün inandırıcılığı konusunda reçetede yazılı düşünce bir kere onu özgür birey
halkımızın yeterli deneyime sahip olduklarını olmaya sürekli zorlayan bilgiye dönüşmüşse kişinin
biliyoruz. Bu nedenle üzerinde durmayacağız. kafasındaki bu özgürlük düşüncesini söküp atacak
Düşünceyi tehlike görüp yasaklayan hiçbir güç yoktur. Namık Kemal'den bir örnek
egemenlerin, bir düşünceden neden korkup verelim:
çekindiklerini, onu neden tehlikeli görüp "Ne mümkün zulm ile bidat ile imha-yı hürriyet
yasakladıklarını ele alacağız. Çalış, idraki kaldır muktedirsen ademiyetten."
Hemen belirtelim ki düşünce kadar "Zulümle, baskıyla özgürlükleri ortadan
egemenleri korkutan başka bir silah k a l d ı rma k mümk ü n d e ğ i l d i r . B u n u
bulunmamıştır. Çünkü düşünce aydınlık savunuyorsan insanlığın kafasındaki kavrayışı
demek, karanlıkları boğan ışık demek. Bu kaldır da görelim. Bunu yapamayacağına göre
nedenle din baronları, egemen güçler, insanın kafasındaki özgürlük düşüncesini de
sömürüyü meslek edinenler, onunla yok etmek mümkün değildir."demek istiyor Namık
geçinenler, onun yardakçıları, düşünceden çok Kemal.
korkar. Düşünce bir canlı değil, bir kuş, bir Galileo'yi engizisyona sürükleyen, idama
hayvan değil ki öldürüp kurtulsunlar. Bir otsu hükümlü kılınmasına yol açan "Dünya dönüyor."
bitki değil ki yolsunlar; bir ağaç değil ki demesiydi. Bugünün gözlüğüyle bakarsak önemsiz
kessinler. Düşünce öyle bir meşaledir ki ondan gibi görünebilir. Ama bu düşünce, o gün için öylesine
korkanların gözlerini kamaştırır, önlerini tehlikeliydi ki Katolik baronların çanına ot
göremez eder. Bunun çaresi ve ilacı da yoktur. tıkayabilirdi. Çünkü kutsal kitaplarında dünyanın
Hiçbir güç onu engelleyemez. Onu hiçbir tepsi gibi düz ve sabit olduğu yazılıydı. O günkü
silahla yok etmek mümkün olamaz. Olamadı inanç sistemini kökünden sarsabilirdi. Nitekim de
da. Onun karşısında tek bir yol vardır: Onun öyle oldu. Bağnazlığa üstün gelerek laikliğin,
gücüne teslim olmak. araştıran, akıl ve bilimi önceleyen eğitimin, akılcı
Düşünce ezilen, özgürlüğü elinden alınmak düşünmenin yolunu açtı. Daha çok yandaş toplayıp
istenen, emeği sömürülenlerin ise önünü daha tehlikeli olmasının önüne geçmek için bu
aydınlatır. Beyinlerinde şimşekler çakmasını, sözünü geri alması karşılığında canını bağışladılar
gönüllerinde fırtınalar yaratılmasını sağlayan Galileo'nin. Ama sonuç alamadılar.
bir kılavuz olur. Aydınlatır yollarını. İnsan Türkiye ile ilgili konuşan bir ABD derin devletinin
olmanın bilincidir düşünce. Donmuş beyinleri önde geleni, sağlarla kolayca baş edebileceklerini,
eriten güçlü bir ısıdır. Düşünelim ki bir ışık var ancak (Atatürk'ü kastederek) bir ölü var ki onunla
ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların yolunu baş edemediklerini söylüyor.
aydınlatan, onlara insan olmanın, insanca O'nun düşünceleriyle baş edebildiler mi? Hayır
yaşamanın yollarını gösteren; ama hiçbir edemediler; edemezler de... Bugün O'nun
gücün engel olamadığı, hiçbir silahın düşünceleri Türkiye'yi çelikten bir zırh gibi koruyor
öldüremediği bir ışık. Özgürlüğe açılan bir çünkü. Gönüllerdeki sevgisini söküp atamazlar.
penceredir. Kapatılamaz. Bundan egemenler Egemenler, düşünce sahiplerinin bedenlerini
nasıl korkmasınlar ki? ortadan kaldırarak onların düşüncelerini
Dünyada tarih boyunca, özellikle de despot önleyebildiler mi? Hayır... Neden? Çünkü
yönetimlerin korkulu düşü oldu düşünce. Çok düşüncenin ışığıyla doğan özgürlükleri de onu
uğraşıldı. Düşüncenin kaynağı yazar, çizer, yaratan düşünceyi de hiçbir güç önleyemez de
düşünürler hapislerde çürütüldü. Giyotinle ondan.
YAZARIN DİĞER YAZILARI