NEYİN PAZARLIĞI

NEYİN PAZARLIĞI

 

Her ne kadarda kölelik 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından yasaklansa da; günümüzde köleliğin kalktığını söylemek yanlıştır!..

Sanayileşmeyle beraber kalkan kölelik, sanayileşmeyle birlikte başka evreye dönüşmüş oldu. Sanayi devrimiyle başlayan bu sisteme kapitalizm denmektedir. 18. Yüzyılda sanayi devriminden önce insanlar ağırlıklı olarak tarıma, şehirlerde emeğiyle üretilen ürünleri satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Sanayi devrimiyle birlikte; aynı standartta seri üretilen ürünler sayesinde iktisadi hayat ortaya çıktı. Sistem her düzeyde üreticinin ve üretenin bilgi düzeyini yükseltti. Bundan dolayıdır ki; feodal yapıdaki ilkel kölelik yapısı, modern kölelik yapısına dönüşmüş, sömürü acımasızca devam etmiştir. Bu sömürü sayesinde burjuvazi çeşitli evreler geçirerek emperyalizmin önü açılmıştır. Burjuvazinin göreceli demokrasi ve insan hakları söylem ve eylemleri emperyalizme dönüşünce, kapitalizmin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. 

İlk insanların ürettikleri ürünlerin ancak kendi ihtiyaçlarını karşıladığından kölelik veya sömürü gibi bir olgunun olmadığını, birçok araştırmacının birleştiği noktadır. Ne zaman ki, üretimin artması, üretim araçlarının belli kişi ve grupların eline geçmesi sömürüyü artırmış, kölelik ve insani olmayan birçok olgu, olay yaşanmıştır.

Günümüzde yaşanan, yaşatılan acıların tek nedeni sömürünün ta kendisidir. Bunun için dünyayı kana bulayan, insanları yerlerinden, yurtlarından eden anlayışın temelinde insanı sömürmek vardır. Yugoslavya’da, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Suriye’de vb. gibi ülkelerde yaşanan yerlerde, insanların yerlerini, yurtlarını terk etmelerinin nedeni bu sömürü sistemidir.

Ülkemizde bulunan üç milyona yakın Suriyeli mültecinin yaşadıkları acıları anlatmak, yazmak; ne deftere sığar, nede günlerde söyleşilere! O acıları da tam anlatmamız mümkün değildir! En kötüsü de bu mülteciler üzerinden “at pazarlığı” dediğimiz, Başbakanın, “Kayseri pazarlığı.” diyebildiği çirkinliğe bürünmüş olmasıdır.

AKP Hükümetleri, kapitalizmin en son aşaması olan emperyalizmle bütünleşerek, mültecileri mal ve hizmet aracı yapıp köleleştirmiştir. Mülteci sorununa neden olan emperyalizm, mültecileri alıp satmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Ülkemiz, ne yazık ki; insanlık dışı bu pazarlığa girip insanların köle olarak alınıp satılmasına “Kârlı çıktık” diyerek öğünmekteler.

Mülteciler üzerinden yapılan pazarlıklar, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nu yöneten devlet adamlarının Mondros Mütarekesi’ni imzalayanların söylemine benziyor. Her ikisi de yaptıkları anlaşmaları kârlı ve başarılı sanıyorlar. Her iki pazarlığın merkezinde insan yoktur!..

“Yurtta sulh, cihanda sulh.” anlayışını terk etiğimiz sürece ülkemiz karanlıktan aydınlığa çıkamaz. Bizi laik, demokratik, hukuk devletine dayalı bir anlayışın yönetime gelmesi sayesinde ülke, karanlıktan, aydınlığa çıkarabilir!..

Saygılarımla.

Kemal GÜRBÜZ

14.03.2016

             

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI